Wetten en regels

Windenergieprojecten hebben te maken met vele wetten en regels. Zo zijn in de Elektriciteitswet regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit verankerd. Er is regelgeving ter bescherming van het milieu en de omgeving en er zijn regels voor het bouwen van turbines. Maar er is ook wetgeving om windenergie te bevorderen. Want windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen.

De belangrijkste wetten en regels die van belang zijn voor de bouw van een windpark zijn:

  • Wet ruimtelijke ordening (Wro), windturbineprojecten hebben een ruimtelijke impact. Ze moeten daarom passen in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan of het inpassingsplan moet windenergie toestaan.
  • Wet milieubeheer, deze wet bevat algemene regels voor activiteiten die nadelig kunnen zijn voor het milieu.  In sommige gevallen blijft een vergunningplicht bestaan, ook voor windparken. Die vergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning.
  • Milieueffectrapportage (m.e.r.), deze is verplicht voor activiteiten die belangrijke milieugevolgen kunnen hebben. Windparken groter dan 15 megawatt of met meer dan tien turbines zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig. Het bevoegd gezag bepaalt dan of een milieu-effectrapportage noodzakelijk is. Voor windparken tot 15 MW maar met 3 windturbines of meer geldt er een zogenaamde vergewisplicht. Het bevoegd gezag bepaalt dan of er toch aanleiding is een milieu-effectrapportage te laten opstellen.
  • Natuurwetgeving, hierin is de bescherming van specifieke natuurgebieden en van soorten planten en dieren verankerd.
  • Waterwet, die eind 2009 in werking getreden en waarin een achttal wetten is samengevoegd tot één wet.
  • Overige wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in verband met vliegverkeer en radarposten.

Een volledig  overzicht van alle wetgeving vind u op de website van de Rijksoverheid.